TABLE 1.

Putative proteins encoded by KIPyVa

ProteinPutative coding region(s)No. of amino acidsCalculated mass (kDa)Amino acid identity (%) with:
BKVJCVSV40
VP11498-263437841.6293029
VP2441-164340041.8222322
VP3870-164325728.2222422
ST antigen4967-439219123.2373640
LT antigen4967-4716, 4328-265564174.3484747